الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس

داء المبيضات

La candidosi è causata da un fungo che vive nel nostro corpo senza dare disturbi…

 

READ MORE

المتدثرة - المفطورات

Spesso asintomatiche. Quando si manifestano con disturbi sono caratterizzate da sintomi quali: bruciore ad urinare…

 

READ MORE

الورم اللقمي

L’infezione decorre, nella maggioranza dei casi, senza sintomi. Si riconoscono alcuni sierotipi responsabili di lesioni genitali benigne (verruche…

 

READ MORE

 

التهاب الكبد الفيروسي (التهاب الكبد أ، ب، ج)

Sono malattie virali che colpiscono il fegato…

 

READ MORE

السيلان

È un’infezione batterica, causata dal gonococco presente nelle secrezioni purulente dei genitali delle persone infette.

 

READ MORE

هربس تناسلي

È una infezione causata da un virus…

 

READ MORE

فيروس العوز المناعي البشري HIV / الإيدز

L’AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) è una malattia causata dall’HIV, un virus che aggredisce il sistema immunitario umano.

 

READ MORE

الزهري

È una parassitosi causata dai pidocchi, i quali depongono uova (lendini), che si attaccano alla base dei peli (e dei capelli: pediculosi capo)…

 

READ MORE

قمل (الرأس و العانة)

È una malattia della pelle provocata da un piccolissimo parassita, l’acaro, non visibile ad occhio nudo. Gli acari si attaccano agli indumenti…

 

READ MORE

الجرب

È causata da un batterio (spirocheta), il Treponema pallidum.

 

READ MORE

التينيا/السعفة (للرأس و الجسم)

La tigna è una malattia contagiosa della pelle, dei peli e delle unghie causata da varie specie di funghi.

 

READ MORE